Regjeringen varslet bred omtale av boligmarkedet i årets budsjett. Og bred omtale har vi fått, men det blir få konkrete innstramninger for vanlige folk, sier Silje Sandmæl.

Eneste konkrete innstramning som foreslås i dagens statsbudsjett kommer for dem som har formue i såkalte sekundærboliger, sier Sandmæl.

Vil motvirke boligspekulasjon

Regjeringen uttrykker bekymring for at det kan være tilløp til boligspekulasjon, spesielt i Oslo. De viser til tall fra Eiendomsverdi som mener at så mange som 44 prosent av omsatte boliger under 60 kvadratmeter i Oslo nå kjøpes for utleie. Det er en økning fra 37 prosent fra første kvartal 2015.

Snart er annenhver lille leilighet i Oslo sentrum eiet av noen som ikke bor der selv

For å motvirke mulig boligspekulasjon og dreie investeringer over til andre markeder vil regjeringen derfor kutte gjeldsfradraget i formuesberegningen for sekundærboliger med 20 prosent. – Med en slik innstramning vil det bli litt mindre lønnsomt for folk å plassere formue i boliger utover den de bor i selv, forklarer Sandmæl.

Mindre skattegunstig å ta opp lån

Regjeringen har ønsket å skjerme den boligen folk eier og bor i for skatteøkninger. Derimot har de nå i flere trinn gjennom sin stortingsperiode strammet til den gunstige beskatningen på sekundærbolig med sikte på å føre til at mer av den private sparingen går til investeringer i næringsvirksomhet fremfor investeringer i fast eiendom. I tillegg til å redusere verdsettingen av gjeld tilordnet sekundærbolig med 20 prosent, som nevnt over ønsker de derfor å gi en verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler.

Skatteendringene skal gjøre det mindre gunstig å ta opp høye lån

Reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt fra 28 prosent i 2013 til 24 prosent i forslaget for 2017 mener de vil føre til at rentefradraget får en lavere skattemessig verdi. – Isolert sett vil endringene kunne gjøre det mindre gunstig å ta opp for høye lån, avslutter Sandmæl.

Vil det bli vanskeligere å få boliglån?

I statsbudsjettet står det ikke noe om ytterligere innstramninger på boliglån*, men det henvises til Finanstilsynets forslag til ny Boliglånsforskrift som er ute på høring til 24. oktober. – I det forslaget foreslås det krav om avdragsbetaling for alle nye lån med belåningsgrad over 60 prosent, mot 70 prosent i dag. – Hvis den nye forskriften blir innført vil du med andre ord ikke kunne få et avdragsfritt lån før du har nedbetalt en god slump, sier Sandmæl.

Ifølge SSB vil en 2 prosent renteøkning kunne føre til et boligprisfall på inntil 11 prosent.

I tillegg ønsker tilsynet at det ikke skal kunne gis lån som er større enn fem ganger låntakers brutto inntekt. – Det vil også være et tiltak som kan demme opp for kjøp av sekundærboliger. De ønsker også å begrense bankenes adgang til å gjøre unntak fra reglene overfor ellers gode kunder som ikke oppfyller alle kravene. Nå har bankene mulighet til å avvike reglene for inntil 10 prosent av søknadene, det skal ned til maks 4 prosent. Disse tiltakene gjøres for å sikre at husholdningene får en bedre tåleevne mot uforutsette inntektstap eller renteoppgang.

*Endelig konklusjon fra Finansdepartementet kommer etter høringsrunden er ferdig 24.10.

Les også